Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia a modernizácia domov

Priebeh stavby:1. Prvá schôdzka

Prvé stretnutie, ktoré sa zúčastníte na jednej strane Vy a na druhej strane niektorý z našich technikov je asi úplne najdôležitejšie. Miestom konania tejto schôdzky býva najlepšie Váš dom, ktorý hodláte rekonštruovať. Náš technik najskôr vykoná presné zameranie objektu, vstupné fotodokumentáciu a zmapovanie dôležitých inštalácií (elektroinštalácie, plynovod, vodoinštalácie, kanalizácie, oddymenia atp.). Ďalším bodom prvej schôdzky bude detailný oznámení Vašich požiadaviek na rozsah rekonštrukcie. Ak si nebudete v niektorých požiadavkách na rekonštrukciu istí, radi Vám na základe našich skúseností a znalosti súvisiacich technických predpisov poradíme. Problémom nie je ani služba nášho hotelového architekta, ktorý Vám rád poradí s komplexným riešením interiéru.

Na prvý schôdzku samozrejme náš technik prinesie pre Vašej informáciu niekoľko katalógov zariaďovacích predmetov (vane, umývadlá, kuchyne, sporáky, dvere atp.) A vzorkovníky farieb, plávajúcich podláh, PVC, dlažieb, obkladov atď .. Nie je však podmienkou vybrať konkrétne materiály pri prvej schôdzke. Na to bude ešte dosť času …

2. Technické riešenie a cenová kalkulácia

Na základe prehliadky Vášho hotelu a Vašich predstáv o rozsahu rekonštrukcie úplne zadarmo spracujeme návrh technického riešenia a východiskové cenovú kalkuláciu. Cenová kalkulácia bude vykonaná v programe MS EXCEL alebo v intranetové firemné aplikáciu s výstupom HTML a bude obsahovať podrobný položkový rozpočet členený podľa miestností a technológií. Tento rozpočet bude zahŕňať použitie materiálov a zariaďovacích predmetov vo vopred dohodnutých cenových hladinách. Vo väčšine položkách budú uvádzané samostatne materiál a montáž. Vďaka rozdeleniu položiek na materiál a prácu možno variabilne robiť pri vyúčtovaní zmeny podľa skutočnosti. Napríklad v rozpočte môže byť uvedená vodovodné batérie v cene 200.- €, ale zákazník si v priebehu stavby vyberie iný typ za 450, – €. Je teda účtované 450, – € …

3. Stavebné povolenie, Ohlásenie stavby alebo udržiavacie práce

Pri rekonštrukcii hotelu nesmie byť podceňovaná administratívna stránka veci. Podľa rozsahu prác a podľa umiestnenia stavby bude stavba podliehať jednému z troch režimov:

stavebné povolenie
ohlásenie stavby
udržiavacie práce

4. Zmluva o dielo

Ak je Vami schválený vstupný položkový rozpočet, je nutné vybrať termín realizácie prevedenie stavby. Po vybraní termínu vyhotovíme návrh Zmluvy o dielo. V Zmluve o dielo sú uvedené informácie o zmluvných stranách, termín prevedenie stavby, rozsah prác (prílohou zmluvy je vždy schválený položkový rozpočet), spôsob platby, dĺžka záruky a ďalšie technické a zmluvné podmienky.

5. Štart!

Stavba je už povolená, nadišiel čas začiatku stavby podľa zmluvy a my môžeme začať. Prvým krokom je odovzdanie staveniska a zavedenie stavebného denníka. Ďalej je vždy dohodnutý spôsob prístupu na stavenisko (zapožičanie kľúčov, prítomnosť zástupcu investora atp.). Prvý deň sa obvykle tiež stanovuje pravidelný termín „kontrolného dňa“, obvykle s periódou jedného týždňa. Kontrolného dňa sa vždy zúčastní stavbyvedúci, ktorý má za realizáciu stavby zodpovednosť, a ďalej zástupcu investora, ktorý je poverený kontrolou diela. Po vykonaní všetkých administratívnych úkonov môže stavba začať …

6. Priebeh prác a kontrola kvality

Stavba prebieha podľa vopred stanoveného harmonogramu. Jednotlivé etapy na seba nadväzujú v slede, ktorý je daný technologickými postupmi. Upresnenie detailov a prípadné zmeny stavby sú dohadované pri kontrolných dňoch a ich rozsah je zapisovaný do stavebného denníka. Nad kvalitou prác bdie nielen stavbyvedúci, ale aj technici zodpovední za jednotlivé profesie. Kontrola kvality práce je vykonávaná aj pri kontrolných dňoch, ktorý sa zúčastní poverený zástupca investora.

7. Priebežná fakturácia

Pri vykonávaní stavebných prác spravidla nepožadujeme žiadne zálohy. Bežnou praxou je priebežná fakturácia. Pri kontrolných dňoch sa za účasti stavbyvedúceho zodpovedného za realizáciu stavby a zástupca investora odsúhlasí skutočne vykonaný rozsah dodávok a prác ku aktuálnemu dňu. Po odsúhlasení vykonaných položiek je vystavená čiastkové faktúra, ktorej prílohou je špecifikácia vykonaných prác. Tento spôsob účtovania sa nám zdá Najserióznejší. Nikdy neplatíte vopred a to čo nám zaplatíte, je vždy dokladovať podložené.

8. Dokončenie a odovzdanie zákazky

Ak je zákazka dokončená a vykonaný upratovanie stavby môže dôjsť k odovzdania zákazky. Pri odovzdaní zákazky dokladáme všetky revízie týkajúce sa úprav inštaláciou (elektro, plyn, oddymenia), tlakové skúšky (plyn, vodovod, kanalizácia) a prípadne požadované atesty (napřílad protipožiarne dvere atp.). Ďalej sú prejavujú záručné listy výrobkov (sporáky, chladničky, práčky atď.). Ak ide o stavbu podliehajúce kolaudáciu, dokladáme taktiež doklady o likvidácii odpadu a kópie stavebného denníka. Pri odovzdaní stavby je predložené konečné vyúčtovanie k odkontrolování. Po odkontrolování vyúčtovanie je vystavená záverečná faktúra.

9. Spolupráca pri kolaudácii (iba ak je vydané stavebné povolenie)

Ak je na stavbu vydané stavebné povolenie, stavba podlieha kolaudáciu. Naši technici a prípadne i autor projektovej dokumentácie sa zúčastní kolaudácie, a to v záujme rýchleho vybavenia kolaudačného konania. Na mieste naši technici kvalifikovane odpovie na prípadné otázky kolaudačné komisie.


10. Záruky a servis

Dĺžka záruky na jednotlivé typy prác je individuálny a je uvedená v Zmluve o dielo. Záruka je rozdelená na prácu a na materiál. Záruku na prácu poskytujeme v rozmedzí 24 – 60 mesiacov, a to podľa typu práce. Záruky na materiál sa riadi záručnými podmienkami výrobcov.

Spoločnosť RENOVATIO s.r.o. Vám ponúka nasledovné služby.

– prerábka celého interiéru domu

– prerábka  kúpeľne a sociálneho zariadenia

– realizácia sadrokartónových podhľadov, realizácia sadrokartónových podhľadov, stropného osvetlenia, led panelov a led svietidiel

– stierkovanie stien

– maľovanie stien

– tapetovanie stien

– pokládka parkiet, plávajúcej podlahy, kobercov

– pokládka dlažby

– pokládka obkladu

Translate »